Kategórie
RK

Neplnenie povinností účastníka rozhodcovského konania

Ak žaloba neobsahuje všetky náležitosti podľa § 18 ods. 1 alebo nebola doplnená v lehote podľa § 18 ods. 3, rozhodca zastaví rozhodcovské konanie.

Ak žalovaný neoznámi svoju žalobnú odpoveď podľa § 18 ods. 4, rozhodca pokračuje v rozhodcovskom konaní bez toho, aby považoval tento nedostatok za uznanie tvrdení žalobcu.

Ak sa účastník rozhodcovského konania, ktorý bol riadne upovedomený o čase a mieste rozhodcovského konania, nedostaví na ústne pojednávanie alebo nepredloží listiny alebo predmety, rozhodca môže pokračovať v rozhodcovskom konaní a vydať rozhodcovský rozsudok na základe dôkazov, ktoré mu boli predložené.

Kategórie
RK

Trovy rozhodcovského konania

Ak rozhodca neurčil inak, trovy rozhodcovského konania sú najmä hotové výdavky účastníkov rozhodcovského konania a ich zástupcov, trovy na vykonanie dôkazov, poplatky za rozhodcovské konanie, odmena rozhodcu a jeho hotové výdavky, odmena znalca, odmena tlmočníka a odmena za zastupovanie.

Kategórie
RK

Ustanovený znalec v rozhodcovskom konaní

Rozhodca môže ustanoviť znalca (znalcov), ak rozhodnutie závisí od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti. Znalec podá znalecký posudok, v ktorom odpovie na otázky, ktoré mu položil rozhodca.

Rozhodca môže uložiť strane rozhodcovského konania, aby poskytla znalcovi všetky podstatné informácie alebo predložila, alebo sprístupnila všetky podstatné listiny alebo predmety, podala mu potrebné vysvetlenia, alebo aby niečo vykonala alebo znášala, ak je to potrebné na podanie znaleckého posudku.

Ak sa strany rozhodcovského konania nedohodli inak alebo ak o to požiada jeden z nich a rozhodca to považuje za potrebné, môže požiadať znalca o účasť na ústnom pojednávaní, na ktorom mu môžu strany rozhodcovského konania klásť otázky a žiadať vysvetlenia.

Kategórie
RK

Dokazovanie v rozhodcovskom konaní

Rozhodca vykonáva len dôkazy navrhnuté účastníkmi rozhodcovského konania. Rozhodca uváži výber a spôsob vykonania dôkazov podľa ich možného prínosu k objasneniu sporu.

Ak sú svedkovia alebo znalci povinní chrániť utajovanú skutočnosť, zachovávať obchodné a bankové tajomstvo alebo zákonom ustanovenú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, možno ich vypočúvať o predmete utajovanej skutočnosti, tajomstva alebo mlčanlivosti, len ak boli tejto povinnosti zbavení v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.

Ak rozhodca nemôže zabezpečiť vykonanie dôkazu sám, požiada o to všeobecný súd. Rozhodca uloží účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý dôkaz navrhol, aby na dožiadanom súde zložil preddavok na úhradu trov dožiadania. Trovy dožiadania v sume určenej dožiadaným súdom sú súčasťou trov rozhodcovského konania.

Výsledky dokazovania hodnotí rozhodca nestranne.

Kategórie
RK

Ústne pojednávanie a písomné konanie v rozhodcovskom konaní

Ak sa strany rozhodcovského konania nedohodli na forme rozhodcovského konania, rozhodca rozhodne, či nariadi ústne pojednávanie alebo či konanie bude písomné. Rozhodca nariadi ústne pojednávanie vo vhodnom štádiu rozhodcovského konania aj na návrh strany rozhodcovského konania, ak sa strany rozhodcovského konania nedohodli inak.

Rozhodca pripravuje a vedie rozhodcovské konanie v súlade s pravidlami dohodnutými účastníkmi rozhodcovského konania, okrem prípadov, v ktorých to tento zákon vylučuje. Ak sa nedospeje k dohode o pravidlách, rozhodca pripravuje a vedie konanie podľa svojej úvahy tak, aby bola zabezpečená rovnosť účastníkov konania a právo každého účastníka rozhodcovského konania konať pred rozhodcovským súdom. Rozhodcovské konanie je neverejné, ak sa strany rozhodcovského konania nedohodli inak.

Rozhodca pripravuje a vedie rozhodcovské konanie podľa rokovacieho poriadku (§ 14) účinného ku dňu začatia konania. Okrem prípadov, v ktorých to tento zákon vylučuje, je rozhodca oprávnený upraviť priebeh konania v rokovacom poriadku inak, ako ustanovuje tento zákon. Musí pritom dbať na zabezpečenie rovnosti účastníkov rozhodcovského konania a na právo každej strany rozhodcovského konania konať pred rozhodcovským súdom.

Strany rozhodcovského konania sú povinní spolupracovať s rozhodcom pri riešení sporu. Účastník rozhodcovského konania sa na ústnom pojednávaní zúčastňuje priamo alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Ak účastníci rozhodcovského konania nemohli včas a správne vykonať potrebný úkon, rozhodca im môže umožniť vykonať ho dodatočne. Nedostatok zákonných či dohodnutých podmienok rozhodcovského konania môžu účastníci rozhodcovského konania namietať len do skončenia ústneho pojednávania, v písomnom konaní do vydania rozhodcovského rozsudku.

Stranám rozhodcovského konania sa musí doručiť oznámenie o každom ústnom pojednávaní a zasadaní rozhodcovského súdu v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 30 dní pred začatím ústneho pojednávania alebo zasadania, ak sa doručuje strane rozhodcovského konania do cudziny. Všetky listiny alebo iné informácie predložené rozhodcovi jednou stranou rozhodcovského konania sa musia bez zbytočného odkladu oznámiť všetkým stranám rozhodcovského konania ak sa týkajú veci samej a už neboli oznamované. Rovnako sa musí všetkým stranám rozhodcovského konania oznámiť obsah znaleckého posudku alebo listiny, o ktoré sa rozhodca môže opierať pri svojom rozhodovaní.

Kategórie
RK

Doručovanie písomností

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli inak, písomnosti sa považujú za doručené, ak boli doručené adresátovi osobne alebo do sídla, alebo na miesto podnikania adresáta, alebo na miesto jeho trvalého pobytu. Ak nemožno doručiť písomnosť adresátovi na nijakom z uvedených miest ani po vynaložení primeraného úsilia na zistenie tejto skutočnosti, písomnosti sa považujú za doručené, ak sú zaslané do posledného známeho sídla alebo miesta výkonu podnikania, alebo miesta trvalého pobytu adresáta doporučenou zásielkou alebo iným spôsobom, ktorý umožňuje overiť snahu doručiť písomnosti.

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli inak, písomnosti sa považujú za prijaté odo dňa ich doručenia.

Ustanovenia vyššie uvedených odsekov sa nepoužijú na doručovanie súdnych písomností.

Zásielka sa považuje za podmienok podľa osobitného predpisu (Zákon č. 305/2013 Z.z.) za doručenú aj doručením do elektronickej schránky.

Kategórie
RK

Miesto rozhodcovského konania

Rozhodcovské konanie sa uskutoční na mieste určenom rozhodcom alebo dohodnutom účastníkmi rozhodcovského konania. Rozhodca určuje miesto so zreteľom na povahu sporu a záujmy účastníkov rozhodcovského konania.

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodnú inak, môže rozhodca uskutočniť jednotlivé úkony na akomkoľvek mieste, ktoré považuje za vhodné, najmä na konzultáciu medzi jeho členmi, vypočutie svedkov, znalcov alebo účastníkov rozhodcovského konania, preskúmanie tovaru, majetku alebo listín. Tým sa nemení miesto rozhodcovského konania podľa vyššie uvedeného odseku.

Kategórie
RK

Predbežné opatrenie v rozhodcovskom konaní

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli inak, môže rozhodca na návrh strany rozhodcovského konania uznesením nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby boli dočasne upravené pomery strán, ak je obava, že by výkon rozhodcovského rozhodnutia bol ohrozený, alebo ak je obava, že dôkaz neskoršie nebude možné vykonať vôbec alebo len s veľkými ťažkosťami.

Ak tento zákon neustanovuje inak, môže rozhodca nariadiť predbežné opatrenie len vtedy, ak bol návrh na jeho vydanie doručený druhej strane konania a bola mu poskytnutá primeraná lehota na vyjadrenie k návrhu.

Predbežným opatrením môže rozhodca nariadiť účastníkovi konania najmä to, aby a) zložil peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,
b) nenakladal s určitými vecami alebo právami,
c) niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal, alebo
d) zabezpečil dôkazný prostriedok.

Rozhodca môže uložiť strane konania povinnosť zložiť zábezpeku určenú na zabezpečenie náhrady ujmy, ktorá by vznikla predbežným opatrením. Ak strana konania v lehote určenej rozhodcom nezloží zábezpeku alebo nezloží preddavok, rozhodca rozhodcovský návrh na nariadenie predbežného opatrenia odmietne.

Kategórie
RK

Vzájomná žaloba v rozhodcovskom konaní

Žalovaný môže uplatniť svoje práva proti žalobcovi vzájomnou žalobou najneskôr do začatia ústneho pojednávania vo veci samej. Ak nie je nariadené ústne pojednávanie, môže svoje práva uplatniť do skončenia písomného konania. Vzájomná žaloba sa môže uplatniť len v sporoch, na ktoré sa vzťahuje rozhodcovská zmluva.

Žalobca sa v lehote, na ktorej sa dohodli účastníci rozhodcovského konania alebo ktorú určil rozhodcovský súd, vyjadrí k vzájomnej žalobe. Z obsahu vyjadrenia musí byť zrejmé stanovisko k podstatným skutkovým a právnym okolnostiam veci.

O náležitostiach vzájomnej žaloby, jej prílohách a o preddavku na úhradu predpokladaných trov konania o vzájomnej žalobe primerane platia ustanovenia o žalobe (§ 18).

Kategórie
RK

Účinky podania žaloby

Podanie žaloby na rozhodcovi má rovnaké právne účinky, ako keby bola žaloba podaná na všeobecný súd.

Po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať na súde alebo pred iným rozhodcom.