Rozhodcovské konanie

Účinky podania žaloby

Podanie žaloby na rozhodcovi má rovnaké právne účinky, ako keby bola žaloba podaná na všeobecný súd.

Po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať na súde alebo pred iným rozhodcom.