Sadzobník poplatkov

Čl. 9
SADZOBNÍK POPLATKOV
rozhodcovského konania

 1. Poplatok za rozhodcovské konanie pri podaní žaloby, vzájomnej žaloby
  a námietky započítania:
  a) Pri fyzických osobách 5 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej 166 €, b) Pri právnických osobách 15 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej 166 €,
  c) 1 660 €, ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi v zmysle
  pravidiel.
 1. Poplatok za rozhodcovské konanie za zmenu alebo doplnenie žaloby,
  vzájomnej žaloby a námietky započítania: o výške rozdielu medzi zaplateným
  poplatkom za rozhodcovské konanie a poplatkom určeným podľa hodnoty
  sporu, najmenej 34€.
 2. Poplatok pri podaní návrhu na zmierovacie konanie: 50 % poplatku
  za rozhodcovské konanie určeného pri podaní žaloby, najmenej
  166 €, najviac 16 597 €. Ak bol zaplatený poplatok za rozhodcovské
  konanie pri podaní žaloby, rozhodcovský súd vráti pomernú časť poplatku
  za rozhodcovské konanie po právoplatnom skončení sporu zmierom.
 3. Poplatok pri podaní návrhu na nariadenie predbežného opatrenia: 664 €.
 4. Poplatok pri námietke o nedostatku právomoci rozhodcovského súdu: 166 €.
 5. Poplatok pri námietke predpojatosti ustanoveného rozhodcu: 166 €.
 6. Poplatok vedľajšieho účastníka za pristúpenie do rozhodcovského konania:
  4 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej 166 €, najviac 16 597 €, 2 664 €,
  ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi v zmysle pravidiel.
 7. Poplatok za vyhotovenie fotokópií listín zo spisu, za každú aj začatú stranu:
  1,70 €.
 8. Poplatok za vyhotovenie rovnopisu rozhodcovského rozhodnutia, za každú aj
  začatú stranu: 3,40 €.
  10.Predseda súdu v odôvodnených prípadoch môže znížiť minimálnu výšku
  poplatku za rozhodcovské konanie.
  11.Poplatok za žiadosť účastníka o výklad k určitej časti rozhodcovského
  rozsudku je 520 eur.
  12.Poplatok za obstaranie prekladu cudzojazyčnej listiny: 100 € /listina
 • hotové výdavky súdu.
  Stály Špecializovaný Súd SR
  13.Poplatok za vyhotovenie kópie listiny zo spisu alebo listiny, ktorá účastníkom
  nebola súdu predložená v potrebnom počte rovnopisov: 0,3 € / 1 strana A4.
  14.Obstaranie výpisu z registra, v ktorom je účastník zapísaný, ak tento nebol
  predložený žalobcom: 20 €.
  15.Obstaranie listiny o trvalom pobyte účastníka, ak tento nebol predložený
  žalobcom: 20 €.
 1. Vyhotovenie rovnopisu rozhodnutia na základe žiadosti účastníka: 3 € /
  1 strana A4.
 2. Odoslanie súdnej písomnosti, adresovanej účastníkovi, prostredníctvom
  Slovenskej pošty: 10 €.
  18.Opakované odoslanie tej istej písomnosti adresovanej účastníkovi,
  prostredníctvom Slov. pošty: 30 €.
 3. Odoslanie súdnej písomnosti, adresovanej účastníkovi, zásielkovou
  službou: 50 € + hotové výdavky.
 4. Doručenie súdnej písomnosti inou osobou osobne (kuriér, detektív):
  200 € + hotové výdavky.
 5. Doručenie súdnej písomnosti prostredníctvom súdneho exekútora: 400
  € + hotové výdavky.
 6. Námietka predpojatosti rozhodcu: 300 €.
 7. Nahliadnutie do spisu za trvania konania: 70 €.
  24.Poplatok za rozhodnutie o povolení nahliadnuť do spisu inej osobe
  ako je účastník konania: 1.000 €.
 8. Poplatok za rozhodnutie o povolení poskytnutia informácie o
  konaní inej osobe ako je účastník konania: 1.000 €.